Responsive image

ระบบลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า(ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน) สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ เรื่อง มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ผู้มีบัตรฯ) โดยมีเงื่อนไขดังนี้


ในการนี้ กฟน. เปิดให้ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 และเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในการขอรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้า ผ่านแบบฟอร์มนี้
*** โครงการบัตรสวัสดิการฯ (เดิม) จะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าถึงรอบค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย และสามารถนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิ์ ไปชำระเพื่อขอเงินสนับสนุนได้จนถึง 30 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลลงทะเบียน |


*
*
*
*
*
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการฯ ที่นำมาลงทะเบียนขอรับการสนับสนุนค่าไฟฟ้า หรือได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการแทนเจ้าของบัตรฯ และยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการของการไฟฟ้านครหลวง หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ในบัตร หรือไม่ได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการแทนเจ้าของบัตรฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ