ตรวจสอบข้อมูลที่กฟน.ส่งให้กรมบัญชีกลาง


รหัสบัตรประชาชน
รอบบิล รหัสบัตรประชาชน วันที่ชำระ จำนวนเงิน วันที่ส่งกรมบัญชีกลาง