Responsive image

ระบบลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า(ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน) สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ ค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2565 ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทา ค่าไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนเมษายน 2566 (ระยะเวลา 7 เดือน) โดยหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้มีบัตรฯ ได้รับวงเงินสำหรับชำระค่าไฟฟ้าตามยอดที่ชำระจริงแต่ไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเริ่มใช้สิทธิ์แก่ ผู้ได้รับสิทธิ์จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ก่อนเดือนเมษายน 2566 ให้ถือว่ามาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนที่จะเริ่มให้สิทธิ์ ในการนี้ กฟน. เปิดให้ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในการรับสิทธิ์โอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ผ่านแบบฟอร์มดังกล่าวนี้
*** ผู้ที่ลงทะเบียนไว้เดิมได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
*** ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ จะได้รับสิทธิ์ตามมาตรการฯ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าของเดือนที่ลงทะเบียนจนถึงเดือน เมษายน 2566 หรือตามที่ภาครัฐกำหนด

ข้อมูลลงทะเบียน


*
*
*