Responsive image

ระบบลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า (ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน) สำหรับผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มียอดชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือตามยอดที่ชำระจริงผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 ในการนี้ กฟน. เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงในการรับสิทธิโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ผ่านแบบฟอร์มดังกล่าวนี้

ข้อมูลลงทะเบียน


*
*